Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boemaars Folkerts advocaten te Zundert

Artikel 1: Boemaars Folkerts advocaten
1.1 Boemaars Folkerts advocaten (hierna: ‘Boemaars Folkerts’), gevestigd te Zundert, is een
besloten vennootschap die praktijkvennootschappen omvat en die ten doel heeft het
beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen
respectievelijk praktijkvennootschappen (gezamenlijk ook wel ‘partners’ genoemd) die de
besloten vennootschap omvat.
1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van
Boemaars Folkerts, doch mede ten behoeve van haar partners (de bestuurders van de
praktijkvennootschappen daaronder begrepen), alsmede alle andere personen die voor
Boemaars Folkerts werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor
Boemaars Folkerts werkzaam waren respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van
enige opdracht door Boemaars Folkerts zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor
wier handelen of nalaten van Boemaars Folkerts wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn
(‘beding ten behoeve van derden’).

Artikel 2: De overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die
tot stand komen tussen een opdrachtgever en Boemaars Folkerts (aanvullende opdrachten
en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de
totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.
2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen een opdrachtgever en Boemaars
Folkerts als zodanig en derhalve niet met partners en/of personen die voor Boemaars
Folkerts werkzaam zijn. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de
werking van artikel 7:404 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de
gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk
uitgesloten.
2.3 Na overleg met de opdrachtgever bepaalt Boemaars Folkerts door wie de opdracht onder
haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In geval van belet of ontstentenis van de
betrokkenen staat het Boemaars Folkerts vrij de opdracht door (een) andere partner(s) of
medewerker(s) uit te laten voeren.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Iedere aansprakelijkheid van Boemaars Folkerts en/of van de advocaten en/of van
werknemers van Boemaars Folkerts voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met
een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere
rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico
volgens de betreffende verzekering.
3.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden
uitgesloten.
3.3 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Boemaars Folkerts dienen
onverwijld doch uiterlijk zes (6) maanden nadat de opdrachtgever een mogelijke grond voor
een aanspraak jegens Boemaars Folkerts heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, met een deugdelijke onderbouwing schriftelijk te worden medegedeeld aan
Boemaars Folkerts, op straffe van verval van recht. In alle gevallen vervalt iedere aanspraak
in ieder geval na twee (2) jaar na de uitvoering van de betreffende werkzaamheden door
Boemaars Folkerts.
3.4 De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan
de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als
belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Boemaars
Folkerts aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd
ten behoeve van een opdrachtgever.

Artikel 4: Inschakeling van derden
4.1 De keuze van door Boemaars Folkerts in te schakelen derden (waaronder, maar niet beperkt
tot andere advocaten en deurwaarders) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen,
gescheiden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid die
redelijkerwijs van Boemaars Folkerts verwacht mag worden. Boemaars Folkerts draagt geen
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar inschakelde derden hun
werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden,
behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Boemaars Folkerts.
4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten
behoeve van de opdrachtgever van Boemaars Folkerts willen beperken, is Boemaars Folkerts
bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de
opdrachtgever.

Artikel 5: Wwft
5.1 Boemaars Folkerts is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van
terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te
maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.
5.2 Boemaars Folkerts is op grond van geldende regelgeving zoals de Verordening op de
Advocatuur en de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de
in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke
belanghebbenden.
5.3 Boemaars Folkerts zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft
geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het
kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Boemaars
Folkerts.
5.4 Boemaars Folkerts zal nimmer aansprakelijk zijn voor de schade die een opdrachtgever heeft
geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Boemaars Folkerts de
identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake
is van opzet of grove schuld aan de zijde van Boemaars Folkerts.

Artikel 6: Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden
6.1 De opdrachtgever vrijwaart Boemaars Folkerts, alsmede alle personen als bedoeld in artikel
1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in
verband met de werkzaamheden die door Boemaars Folkerts ten behoeve van de
opdrachtgever zijn uitgevoerd.
6.2 De opdrachtgever vrijwaart Boemaars Folkerts, alsmede alle personen als bedoeld in artikel
1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in
verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of grove schuld
aan de zijde van Boemaars Folkerts.

Artikel 7: Tarieven en betaling
7.1 Boemaars Folkerts heeft het recht om de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek en de
door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of openbaar vervoer te
wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een
wijziging van de uurtarieven en/of de reiskostenvergoeding.
7.2 Indien de wijziging als bedoeld in het vorige artikellid een verhoging inhoudt van meer dan
15% of indien een verhoging plaatsvindt binnen twee (2) maanden na het tot stand komen
van de opdracht tussen de opdrachtgever en Boemaars Folkerts, heeft de opdrachtgever het
recht de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende brief. Het recht de
overeenkomst te ontbinden vervalt op de 15e dag na de schriftelijke bekendmaking van de
verhoging.
7.3 Het honorarium ter zake van de door Boemaars Folkerts verrichte werkzaamheden zal
worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door
Boemaars Folkerts gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan opdrachtgever in
rekening gebracht een vaste opslag voor kantoorkosten ad 5% van het honorarium, (indien
van toepassing) omzetbelasting en eventueel verschotten (zoals griffiegelden,
deurwaarderskosten etc.).
7.4 Boemaars Folkerts is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de
overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal
worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever
zal worden verzonden.
7.5 Betaling van de facturen van Boemaars Folkerts dient – zonder enige korting, opschorting of
verrekening – plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bezwaren van
opdrachtgevers dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Boemaars Folkerts kenbaar te worden
gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
7.6 Boemaars Folkerts is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te
schorten wanneer facturen ouder dan 45 dagen niet zijn voldaan, het kredietrisico op een
opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een
opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden
door Boemaars Folkerts wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
7.7 Boemaars Folkerts is gerechtigd om in geval van declaraties welke 45 dagen na factuurdatum
onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te incasseren bedrag in
rekening te brengen met een minimum van € 150,00. Alle buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Boemaars Folkerts aan
de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. De
rechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal
voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk
wordt gesteld.

Artikel 8: Verwerking persoonsgegevens
8.1 Indien opdrachtgever aan Boemaars Folkerts persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van
de juridische dienstverlening van Boemaars Folkerts, worden die door Boemaars Folkerts
enkel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en in het kader van
de (juridische) dienstverlening van Boemaars Folkerts verwerkt (bijvoorbeeld in het kader
van een juridische procedure). Boemaars Folkerts draagt zorg voor een voldoende technische
en organisatorische beveiliging van de gegevens die door Boemaars Folkerts worden
verwerkt. Nadat de overeenkomst van opdracht ten einde is gekomen dan wel na het
verstrijken van de (wettelijke) bewaartermijn zal Boemaars Folkerts de door opdrachtgever
verstrekte persoonsgegevens als bedoeld in deze bepaling vernietigen, zulks met
inachtneming van de geldende privacyregels voor zover van toepassing.
8.2 De opdrachtgever verleent – met het verstrekken van de opdracht – expliciet toestemming
om de persoonsgegevens van bijvoorbeeld de contactpersonen van opdrachtgever in
verband met relatiebeheer te mogen verwerken. De opdrachtgever verleent tevens
toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment
gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail. De
opdrachtgever of de contactpersoon mag de toestemming om hem/haar in het kader van
relatiebeheer te benaderen en de gegevens in dat kader te verwerken te allen tijden
intrekken.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegdheid
9.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Boemaars Folkerts is Nederlands recht van
toepassing.
9.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Boemaars Folkerts gevestigd is. Niettemin heeft Boemaars Folkerts het
recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de
opdrachtgever voor te leggen.