Privacy statement

Privacybeleid Boemaars Folkerts advocaten

Boemaars Folkerts advocaten hecht grote waarde aan onze geheimhoudingsplicht én uw privacy. Daarom hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Hierna zullen wij beschrijven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen getroffen zijn om deze zo goed mogelijk te beschermen.

Ons privacybeleid is bedoeld voor alle personen van wie Boemaars Folkerts advocaten persoonsgegevens verwerkt. Dat kunnen zijn (potentiële) cliënten en relaties en personen die bij Boemaars Folkerts advocaten solliciteren. Voor de medewerkers (werknemers, stagiairs, etc.) van Boemaars Folkerts advocaten bestaat een separaat privacybeleid.

In dit privacybeleid wordt beschreven:

 • wat zijn persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij die?;
 • voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?;
 • hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?;
 • delen wij uw persoonsgegevens en, zo ja, met wie?;
 • hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?;
 • wat uw zijn rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

 

Verder wordt aandacht besteed aan:

 • aanpassingen in het privacybeleid;
 • de mogelijkheid een klacht in te dienen;
 • onze contactgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder de noemer persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken, onder andere, de volgende gegevens van betrokkenen:

 • voor- en achternaam, titel (basisgegevens);
 • e-mailadres, postadres en telefoonnummer (contactgegevens);
 • persoonsgegevens ten behoeve van een sollicitatie;
 • overige op betrokkenen betrekking hebbende persoonsgegevens die onze cliënten en relaties ons verschaffen of die wij verkrijgen in het kader van de activiteiten van Boemaars Folkerts advocaten op basis van de doeleinden en de grondslagen zoals hierna vermeld.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat onze cliënten en relaties die aan ons hebben verschaft. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens opvragen uit andere – openbare – bronnen, zoals het Handelsregister en het Kadaster. Tenslotte kan het zo zijn dat een andere advocaat of een wederpartij persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Doeleinden en grondslagen

Op basis van de AVG kunnen wij de persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekken van juridisch advies of dienstverlening;
 • het voldoen aan een juridische en/of wettelijke verplichting;
 • acquisitie, marketing en/of business development activiteiten communicatie in zijn algemeenheid mits voor u van belang;
 • een sollicitatieprocedure.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gelegen in;

 • de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze cliënten en relaties zijn aangegaan;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw toestemming; of
 • een gerechtvaardigd belang.

 

Delen wij uw persoonsgegevens en, zo ja, met wie?

Wij mogen de door ons verwerkte  persoonsgegevens in een aantal, vastomlijnde gevallen delen met anderen. Dat mag, onder andere,:

 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals aan toezichthouders of andere instanties;
 • wanneer dit relevant is voor onze (juridische) dienstverlening, zoals aan wederpartijen, gerechten, overheidsinstanties;
 • bij verwerking door leveranciers van uw persoonsgegevens, zoals ICT leveranciers of andere leveranciers aan wie wij diensten uitbesteden.

Wij delen deze informatie alleen op de in dit privacybeleid genoemde grondslagen en voor de hierin benoemde doeleinden. Daar waar derden uw persoonsgegevens verwerken, zijn deze zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking daarvan. Boemaars Folkerts advocaten sluit met deze leveranciers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen gesteld in de AVG.

Bewaartermijnen                                  

De door Boemaars Folkerts advocaten verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en andere relevante wettelijke verplichtingen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer blijkt dat:

 • uw e-mailadres niet meer in gebruik is;
 • uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, ingetrokken wordt en deze de grondslag vormt voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen. Dit is sowieso het geval wanneer wij een periode van 5 jaar geen contact met u hebben gehad.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Boemaars Folkerts advocaten streeft er naar uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te beschermen tegen verlies, datalekken of welke vorm van onrechtmatige verwerking dan ook. Daartoe zijn door ons up to date technische en organisatorische maatregelen getroffen, die steeds bijgewerkt worden. Wij werken voor de opslag en verdere verwerking van de persoonsgegevens samen met betrouwbare ICT-partners met wie wij over bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens goede afspraken hebben gemaakt.

Uw rechten

Indien verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming kunt u uw toestemming altijd intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door te mailen naar info@boemaars-folkerts.nl.

U kunt Boemaars Folkerts advocaten op elk gewenst moment verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze te verbeteren en/of aan te vullen, af te schermen of te beperken. Verder kunt u ons altijd verzoeken om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, digitale vorm die overdracht van persoonsgegevens mogelijk maakt. Uw verzoek om verbetering van of inzage in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens kunt u sturen naar info@boemaars-folkerts.nl of naar via de post: Boemaars Folkerts advocaten, postbus 186, 4880 AD Zundert.

Aanpassingen

Dit privacybeleid kan aangepast of bijgewerkt worden.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze aan ons melden via het e-mailadres info@boemaars-folkerts.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u een link naar het klachtenformulier. 

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of informatie kunt u contact met ons opnemen via 076-5977015, per e-mail aan info@boemaars-folkerts.nl of via de post: Boemaars Folkerts advocaten, postbus 186, 4880 AD Zundert.